Till innehåll på sidan

Elevhälsa

Elevhälsan på Askebyskolan omfattar skolsköterska, skolkurator, psykolog och specialpedagoger. Rektor har det övergripande ansvaret och leder skolans elevhälsoteam.

Skolhälsovården arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ söka skolhälsovården.

Stöd vid oro, nedstämdhet och inlärning
Skolkuratorn kan ge råd och stöd vid frågor som rör kamratsvårigheter, mobbning och konflikter, samt vid nedstämdhet, oro och ängslan.

Specialpedagoger arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt till utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgärdsprogram.

Askebyskolan är en Kiva skola. Det innebär att vi aktivt har förebyggande verksamhet för att motverka mobbning samt öka välmåendet i skolan. KiVa Skola är ett vid Åbo universitet utvecklat och av undervisningsministeriet finansierat åtgärdsprogram, som strävar efter att minska förekomsten av mobbning i skolan. Förkortningen ”KiVa” kommer från de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vas- tustava, som på svenska betyder ungefär ”Mot mobbning”.  KiVa Skola har konstaterats minska mobbning och öka skoltrivseln! Så gott som alla finländska grundskolor har redan tagit i bruk KiVa Skola-programmet. Metoden har nu spridit sig i flera delar av världen med goda resultat och därför startade vi den på vår skola.

Dela:
Kategorier: