Till innehåll på sidan

Förskoleklass

Verksamheten i förskoleklassen bygger på förskolepedagogik, vilket innebär en helhetssyn på barns utveckling och inlärning. Vi utgår från det enskilda barnet och barngruppens behov. Vi uppmuntrar och ger barnet förutsättningar till ett lustfyllt lärande utifrån barnets utvecklingsnivå. Med lekfulla övningar lockar vi elevernas lust att lära. Barnen får tillfälle att i egen takt utveckla fantasi och kreativitet genom lek och anpassade aktiviteter.

Rinkeby är ett område som präglas av en kulturell mångfald. Det är många olika språk och kulturer som möts. Majoriteten av våra elever har annat modersmål än svenska, vilket innebär att de ska lära sig att skriva och läsa på sitt andra språk.

Vi sätter språket och språkutvecklingen i fokus och använder oss av metoder som stimulerar detta. I det dagliga arbetet lyfter vi fram alla elevers olika kulturer för att stärka deras språk och identitet. I vårt arbete är det viktigt att vi har en kontinuerlig dialog med föräldrarna. Det utgör grunden för ett bra samarbete mellan hem och skola.

Dela:
Kategorier: