Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Så här arbetar vi med elever i skolan

Hälsofrämjande arbete
Eleverna erbjuds tre hälsobesök under sin skoltid. Hälsobesöken innefattar hälsokontroller och individuella hälsosamtal och är en av våra naturliga kontaktytor med elever och vårdnadshavare. Mellan hälsobesöken erbjuds undersökning av syn och hörsel samt andra begränsade hälsokontroller. Elevernas arbetsmiljö bevakas ur ett medicinskt perspektiv. Skolhälsovården fortsätter det vaccinationsprogram som inleddes på BVC.

Hälsoarbete - sjukvårdande insatser
Elever och vårdnadshavare kontaktar oss ofta för att få råd, hjälp och stöd. Det finns många elever som behöver särskilda insatser från vår sida. Det kan gälla elever med olika sjukdomar och funktionshinder eller elever med inlärningssvårigheter där skolhälsovårdens insatser behövs för att kunna anpassa skolsituationen.
Skolhälsovården är många gånger en förmedlande länk mellan eleven/vårdnadshavaren, behandlande läkare och skolan. Eftersom skolhälsovården uppdrag främst är förebyggande utför vi endast enklare sjukvård och hänvisar därför ofta till landstinget för vård.

Förskoleklass
En hälsodeklaration från vårdnadshavaren och tidigare hälsoundersökningargjorda på BVC ligger till grund för vår planering. Skolsköterskan kontrollerar barnets längd- och viktutveckling. Barn och vårdnadshavare träffar sedan skolläkaren. Vaccinationer ses över och kompletteras vid behov så att barnetfår ett fullgott vaccinationsskydd. I samband med skoläkarbesöket erbjuds vaccination mot mässling-påssjuka-röda hund.

Förutom hälsoundersökningen är det viktigt att prata om hur barnet har det i skolan. Skolsköterskan tar därför in lärarens bedömning av hur den första tiden i skolan har fungerat. Skolsköterskan och skolläkare finns på plats för att bevaka barnens behov ur ett medicinskt perspektiv.

Skolår 1
Skolsköterskan kontrollerar syn, särskild hörselsköterska kontrollerar hörseln.

Skolår 2
Skolsköterskan kontrollerar längd- och viktutveckling.

Skolår 4
En hälsodeklaration tas in från vårdnadshavaren. Skolsköterskan kontrollerar läng- och viktutvecklingen, syn och rygg. Eleven gör en egen hälsoprofil och har ett hälsosamtal med skolsköterskan.

Skolår 5
Flickor födda 1999 och senare erbjuds vaccination mot livmoderhalscancer (3 doser).

Skolår 6
Skolsköterskan kontrollerar läng- och viktutvecklingen och rygg.Elever födda före år 2002 caccineras mot mässling-påssjuka-röda hund. 

Spara de vaccinationsuppgifter som du får av skolsköterskan!
Ett bra sätt är att lägga vaccinationsmeddelanden från skolsköterskan i BVC-kortet där tidigare vaccinationer finns antecknade.

Dela:
Kategorier: