Till innehåll på sidan

Språkutvecklande arbetssätt

Så här arbetar vi på Askebyskolan:

• Vi använder konkret material ur vår egen vardag. Detta ger barnen ett bra ordförråd och det är en förutsättning för att nå en avancerad nivå i läsning, skrivning och kommunikation.
• Vi arbetar aktivt med ord och begrepp i form av tankekartor. Genom tankekartor synliggör man elevernas tankar för varandra. 
• Vi dramatiserar och berättar sagor. Då används alla sinnen, vilket är mycket språkutvecklande.
• I förskoleklassen och de yngre åldersgrupperna används Bornholmsmodellen, som är
ett fonologiskt läs- och språkförstärkande program.
Den kompletteras med sång, rörelselekar, berättande och annat skapande.
• Vi uppmuntrar eleverna att låna och söka fakta på biblioteket som ett komplement till läromedel.
• Vi arbetar med skönlitteratur vid läsinlärningen. Genom att variera mellan läromedel och skönlitteratur kan eleverna få lättare att identifiera sig med de olika texterna.
• Vi uppmuntrar eleverna att låna och söka fakta på biblioteket som ett komplement till läromedel.
• Vi har schemalagd läsestund 30 min/dag. Läsestunden kan innebära att läraren läser högt ur en gemensam bok eller att eleverna läser egna böcker tyst.
• Alla grupper har schemalagd lånetid en gång i veckan på Askebyskolans bibliotek
• Det är sagostund för F-klasserna med bibliotekarien varannan vecka. Bibliotekarien använder sig av både konkret material och bilderböcker.
• Eleverna i Mtg besöker biblioteket varje dag.
• En gång i månaden får åk 3 och åk 5 lyssna på bokprat i Askebyskolans bibliotek. Då presenteras ny och gammal litteratur på ett inspirerande sätt.
• Det anordnas författarbesök för eleverna minst två gånger under deras skoltid i Askebyskolan. Många av dagens populära författare har besökt biblioteket och berättat om sitt författarskap.
• Vi ”firar” Barnboksveckan varje höst med ett särskilt program. Biblioteksgruppen väljer varje höst ut ett tema att arbeta med under veckan.
• Vi uppmärksammar Världsbokdagen med läsdagar under vårterminen.
• Vi uppmärksammar ”Modersmålsdagen” en gång per år.
• Arbetslaget diskuterar frågor kring läsning, litteratur och bedömning på gemensam arbetslagstid.
• LUS-mätningar görs två gånger per läsår.
• Elevernas språkutveckling tas upp och diskuteras på utvecklingssamtalen.
• Språkverkstad. Språkverkstaden är tänkt som ett komplement till ordinarie undervisning och bedrivs oftast i projektform.
• Matematikverkstad för åk F-6. Även matematikverkstaden är ett komplement till ordinarie undervisning. Där kan lärarna låna in material till sitt klassrum.

Dela:
Kategorier: